Županstvo PD Bajtar Velika planina

 

Glavni organ PD Bajtar se imenuje Županstvo, predsednik (predsednica) društva je hkrati tudi župan (županja). V tekočem obdobju je to Viki Lešnjak.

 

Župan: vodi sestanke, usklajuje delo odbornikov, udeležuje se vseh akcij, prireditev in sestankov. V odsotnosti posameznih odbornikov jih nadomešča v njihovi funkciji. Opravlja druga dela in naloge v dogovoru z Bajtarji. Kadar je upravičeno ali neupravičeno odsoten, predhodno pooblasti določenega bajtarja, da ga zastopa oziroma nadomešča.

 

Tajnik: opravlja tajniške posle, vodi potrebno dokumentacijo in evidence, udeležuje se vseh prireditev in akcij. V odsotnosti blagajnika opravlja posle blagajniškega poslovanja. Po nalogu župana opravlja tudi druga dela in naloge.

Blagajnik: opravlja vse blagajniške posle, vodi blagajno, pobira članarino, sestavlja poročila o blagajniškem poslovanju in redno obvešča odbornike o stanju finančnih sredstev.

 

Kulturnik: organizira kulturne, športne in ostale prireditve. Skrbi za vedro razpoloženje in vzdušje med Bajtarji in ostalimi planinci. Sodeluje z župnikom pri krstnih obredih. Pripravlja osnutke raznih pravilnikov, pesmaric in ostale dokumentacije, ki se nanašajo na kulturno aktivnost.

 

Gospodar: skrbi za hrambo in brezhibnost sredstev in opreme (inventarja). Predlaga  nabavo novega in odpis neuporabnega inventarja. Opravlja še druga dela in naloge po nalogu župana, ki se nanašajo na njegov delokrog.

 

Fajmošter: opravlja krstne obrede, sestavlja pravilnik in ostalo dokumentacijo o izvrševanju krstnega obreda. Skrbi za ugled farovža in dostojno obnašanje Bajtarjev med krstnimi in ostalimi obredi. Za svoje delo odgovarja neposredno kanoniku in posredno županu. Če mu čas dopušča se udeležuje tudi vseh drugih akcij, če so predhodno usklajene s farovžom.

 

Kanonik: sodeluje na vseh svečanih prireditvah s svojim govorancami. Nadzoruje delo farovža. Pri svojih opravilih je samostojen. Uživa imuniteto ter je nedotakljiv, ko opravlja svoje poslanstvo.

 

Kuhar: skrbi za organizacijo in pripravo golaža, inventar kuhinje in ostale opreme, ki je potrebna pri takih prireditvah. Odgovarja za neoporečnost golaža. V sodelovanju s policajem skrbi za red pri delitvi golaža. Pri svoje delu (kuhanja) mora biti predpisano oblečen ter paziti na svoj ugled in izgled.

 

Policaj: skrbi za red in disciplino na Planini, pri krstnih obredih in ostalih prireeditvah. Biti mora prisoten povsod, kjer je to potrebno, da lahko takoj ukrepa. O svojem delu in problemih poroča županu. Za dosledno izvrševanje svojh nalog mora biti primerno oblečen in opremljen. Pri preprečevanju dejanj, ki niso v skladu z ŽBVP in kaznovanju storilcev, je samostojen in postopa po svojem razumu. Kot pooblaščena oseba ima neomejene pravice iz svojega področja.

 

Dimnikar: kontrolira stanje in zamašenost dimnikov, grelih teles in ostalih priprav za ogrevanje prostorov v bajtah. Redno pregleduje bajte glede požarne varnosti in o svojih ugotovitvah poroča na bajtarskih sestankih.

 

Dohtar: vrši zdravstvene preglede Bajtarjev in ostalih prišlekov, ko se udeležujejo prireditev (kulturno, športno, tekmovanja). Ugotavlja, da tekmovalci pred startom ne uživajo poživil (droge), na cilju pa daje onemoglim ustrezno dozo ˝zdravila˝ . Po potrebi opravlja še druge zdravstvene storitve po nalogu županstva, vendar brez participacije.

 

Markacist: pregleduje obstoječe markacije. Daje predloge za markiranje novih poti in vzdrževanje starih markacij. Sodeluje z ostalimi PD na Planini glede markiranja poti.

 

Reševalec: pomaga ponesrečencem in onemoglim. Daje predloge in nasvete glede osnovnega sanitetnega materiala, ki naj bi se nahajal v vsaki bajti oziroma nahrbtniku bajtarja. Usposablja bajtarje o nudenju prve pomoči v gorah.

 

Propagandist: skrbi za propagando in reklamo ŽBVP. Sodeluje z novinarji in RTV ob priliki posredovanja prireditev ŽBVP. Pripravlja obvestila, plakate in podobno.

 

Zapisnikar: piše zapisnike o sestankih, na občnem zboru PD Bajtar. Po potrebi razmnožuje dokumentacijo ŽBVP in jo posreduje bajtarjem. Vodi arhiv dokumentacije zapisnikov.